top of page

sac dal rüt

Tüc i züchin

i riva in Tesin

par ul calor

ed ul bel so,

perchè num pori

sac dal rüt

ga toca nà

da la dal Gotard?

 

Ritornello:

Num vorum mia nà

num volum mia viagià

ma devum propi lasas brüsa?

num vorum mia nà

num volum mia viagià

num vorum restà in Tesin!

 

con ul tren a vorum mia nà, in discarica a vorum restà!

con ul tren a vorum mia nà, in discarica a vorum restà!

 

A Berna i fa

in prèsa a comandà

ma tant sem num

che devom viagià

tan mei restà

denta i discaric

anche se i spüza

e i è stracaric

 

Ritornello...

bottom of page